Jesteś naszym gościem

 

 

Szkoła w ruchu

 

 

     Jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów stał się rozwój i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.  W związku z tym Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu. Zaprosił do współpracy instytucje rządowe, środowiska sportowe, naukowe i organizacje pozarządowe. Zaprosił także nauczycieli szkól i przedszkoli, które chcą aktywnie wpisać się w trwający „Rok Szkoły w Ruchu",  by zgłaszali swoje placówki do ogólnopolskiej akcji.  Nauczyciele wychowani fizycznego naszej szkoły, w osobach: I. Chrolenko, D. Kuzalska i M. Gajda postanowili przyłączyć się do tego projektu. Zaprosili do pracy uczniów i rodziców, przygotowali plany lekcji i scenariusz imprezy rodzinnej, wykonali zdjęcia do przeprowadzonych zajęć. Oto efekt naszej wspólnej pracy.

 

     Obszar nr 1

WYCHOWANIE FIZYCZNE W SYSTEMIE KLASOWO - LEKCYJNYM

     W obszarze nr 1 przeprowadzono dwie jednostki lekcyjne. Do każdej z nich przygotowano plan metodyczny w ujęciu czynnościowym i wykonano zdjęcia.

     Pierwsza lekcja odbyła się w klasie V b, w grupie koedukacyjnej. Przeprowadziła ją pani Izabella Chrolenko - nauczyciel wychowania fizycznego.

Temat: Nauka odbicia sposobem górnym i dolnym piłki dorzuconej przez partnera.

Plan metodyczny lekcji w ujęciu czynnościowym

piłka siatkowa klasa V – grupa koedukacyjna

Zadanie główne:  Nauka odbicia sposobem górnym i dolnym piłki dorzuconej przez partnera

Cele szczegółowe w zakresie:

Sprawności motorycznej

Uczeń:

 • rozwinie koordynację wzrokowo – ruchową
 • poprawi koncentrację i orientację w przestrzeni
 • wzmocni siłę mięśni ramion i obręczy barkowej
 • wzmocni siłę mięśni nóg

 

Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • przemieszczać się po boisku w celu przyjęcia piłki
 • przyjąć postawę siatkarską przed odbiciem piłki
 • wykonać odbicie piłki oburącz górne i dolne z prawidłową amortyzacją RR i NN
 • przyjąć dorzuconą piłkę i skierować ją do współćwiczącego
 • współpracować z partnerem i w zespole

Wiadomości

Uczeń:

 • wie jaki wpływ na efekt gry ma umiejętność poruszania się po boisku
 • zna technikę odbicia piłki sposobem górnym i dolnym  (prawidłowe ułożenie dłoni, praca rąk i nóg)
 • zna podstawowe przepisy gry w piłkę siatkową

Usamodzielniania

Uczeń:

 • dba o bezpieczeństwo własne i innych:
 • bezkolizyjnie porusza się po sali

 • zachowuje odpowiednią odległość podczas ćwiczeń

 • dba o właściwe pobieranie i odkładanie sprzętu w czasie wykonywania zadań

 • dostrzega potrzebę współpracy i współdziałania:
 • współpracuje w zespole i z partnerem

 

Część lekcji

Czynności ucznia

Czynności nauczyciela Metody realizacji
docelowe zadania
Część wstępna Przygotuje się do świadomego i aktywnego udziału
w zajęciach.

·   ustawia się w szeregu,

 

·   zapoznaje się z zadaniami lekcji,

·   słucha informacji nauczyciela.

-   poleca zbiórkę
w szeregu,

-   sprawdza gotowość do zajęć, podaje temat lekcji, jej zadania i cele,

-   objaśnia jaki wpływ na efekt gry ma umiejętność poruszania się po boisku i prawidłowa postawa siatkarska.

pogadanka
Część główna A Ożywi się emocjonalnie.

Rozwinie umiejętność współpracy
w zespole.

Poprawi koordynację wzrokową i orientację
w przestrzeni.

bierze udział w zabawie:

 

„Deszcz z piłek”

 

Uczniowie  podzieleni na dwa zespoły, ustawieni dowolnie na dwóch stronach boiska do siatkówki. Na każdej połowie leży ta sama ilość piłek. Na pierwszy sygnał prowadzącego uczestnicy przerzucają jak najszybciej wszystkie piłki ze swojej strony na stronę przeciwnika. Na drugi sygnał, dzieci kończą przerzucanie, a wygrywa drużyna, która będzie miała na swojej połowie mniej piłek.

·   objaśnia zasady zabawy,

·    kontroluje jej przebieg.

zabawowa
 klasyczna
Część główna B

Przygotuje organizm do wysiłku.

Poprawi koordynację ruchową i orientację
w przestrzeni.

Wzmocni siłę mięśni nóg i ramion. Rozwinie umiejętność współpracy
z partnerem.

·   dobiera się w dwójki,

·   pobiera piłki:

 • wykonuje ćwiczenia z partnerem polecone przez nauczyciela.

·  poleca dobrać się w dwójki,

·  rozdaje piłki,

·  objaśnia zadania,

·  daje sygnał do zmiany
   ćwiczenia.

 

zadaniowa
ścisła

Doskonali odbicie piłki.

Doskonali poruszanie się po boisku krokiem dostawnym.

Rozwinie koordynację
i koncentrację.

Wzmocni siłę mięśni nóg ramion.

Rozwinie umiejętność współpracy
z partnerem
i w zespole.

Doskonali przepisy gry.

·   ustawia się w dwójkach:

 • wykonuje odbicia  sposobem górnym i dolnym piłki dorzuconej przez partnera /dorzuca piłkę  współćwiczącemu/

 • po każdym ćwiczeniu zmienia partnera.

·   dobiera się w zespoły:

 • odbija piłkę przez siatkę sposobem górnym i dolnym, po odbiciu idzie na koniec swojego rzędu,

 • bierze udział w krótkim fragmencie gry.

·    przypomina technikę odbicia piłki sposobem oburącz górnym
i dolnym (prawidłowe ułożenie dłoni, praca NN
i RR)

·  poleca ćwiczenia i czuwa nad   poprawnością ich wykonania, zwracając szczególną uwagę na poruszanie się po boisku krokiem dostawnym,

·  dzieli klasę na zespoły, objaśnia zasady gry,
sędziuje grę.

zadaniowa 
ścisła
Część końcowa Uspokoi organizm po wysiłku

·   siada w dwójkach w niewielkiej odległości od siebie:

 • odbija piłkę palcami

·   siada w kole w siadzie skrzyżnym, wykonuje ćwiczenia oddechowe i wyprostne.

·    poleca ćwiczenie

·    kontroluje i ocenia poprawność wykonania.

zadaniowa ścisła
Zmotywuje się do samodoskonalenia. ·   w siadzie skrzyżnym słucha informacji nauczyciela.

·    podkreśla rekreacyjne walory piłki siatkowej,

·    zachęca do podejmowania aktywności ruchowej
w grupie rówieśniczej,

·    ocenia pracę uczniów na lekcji.

pogadanka

 

 

 


 

 

Kolejna godzina odbyła się w klasie II.  Tę lekcję przeprowadziła również pani Izabella Chrolenko.

 

Temat: Pogłębiamy wiedzę matematyczną w ćwiczeniach z przyborem  nietypowym.

Plan metodyczny lekcji w ujęciu czynnościowym

Klasa II

Zadanie główne: Pogłębiamy wiedzę matematyczną w ćwiczeniach z przyborem  nietypowym.

Cele szczegółowe w zakresie:

Sprawności motorycznej

Uczeń:

 • poprawi koncentrację i orientację w przestrzeni;
 • zwiększy koordynację wzrokowo -  ruchową;
 • rozwinie szybkość i skoczność.

 

Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • współdziałać w zespole;
 • wykorzystać wiedzę matematyczną w zajęciach ruchowych;
 • określić położenie w przestrzeni;
 • dokonać pomiaru długości;
 • wykonać działanie matematyczne ( rachunek pamięciowy, pisemny);
 • wykorzystać w zabawie przybór nietypowy.

Wiadomości

Uczeń:

 • figury geometryczne;
 • jednostki miary i sposoby pomiaru długości;
 • zasady współpracy w grupie.

Usamodzielniania

Uczeń:

 • dostrzega potrzebę współpracy i współdziałania:

C  współpracuje w zespole;

 • dba o bezpieczeństwo własne i współćwiczących:

C  bezkolizyjnie porusza się po sali;

 • angażuje się do rozwijania własnej inwencji:

C  tworzy cyfry i figury przestrzenne z ciał współćwiczących. 

 

Części lekcji Czynności ucznia Czynności nauczyciela Metody
docelowe zadania
Część wstępna

Nabierze pozytywnej motywacji do udziału w lekcji.

 

 

 

 

 

 

Ożywi się emocjonalnie.

 

- siada w szeregu;

- słucha informacji nauczyciela,

- poznaje zadania lekcji,

- uczestniczy w dyskusji.

 

 

 

 

 

- bierze udział w zabawie ożywiającej:
  „Znajdź swoją figurę”.

- poleca zbiórkę
  w szeregu, w siadzie
  skrzyżnym;

- podaje zadania lekcji,

- odwołuje się do wiedzy

  matematycznej uczniów,

- nawiązuje do wykorzystania

  różnych przedmiotów
  w zabawach i ćwiczeniach
  ruchowych,

- dokonuje podziału klasy

  na zespoły według figur   geometrycznych – wręcza

  dzieciom znaczki.

 

- objaśnia zasady zabawy

   i czuwa nad jej 
   przebiegiem.

Pogadanka

Zadaniowa ścisła

Część główna A

Pobudzi organizm do wysiłku.

Poprawi koordynację ruchową i orientację w przestrzeni.

- bierze udział w rozgrzewce wykorzystując do ćwiczeń gazetę wykonuje:

 • bieg z gazetą na brzuchu,
 • jw. z krążeniem ramion,
 • marsz z gazetą na głowie,

  ustawia się w rozsypce wykonuje:

 • krążenia, skłony, skręty tułowia trzymając gazetę w uniesionych, wyprostowanych rękach,

  zwija gazetę w kulę:

 • kręci ósemki pomiędzy nogami,
 • w wypadzie przekazuje kulę pod ugiętym kolanem  z ręki do ręki,
 • podrzuca kulę z siadu prostego, wstaje i chwyta ją w ręce,
 • w siadzie rozkrocznym wykonuje skręt tułowia pozostawiając kulę za plecami,
 • w siadzie prostym toczy kulę pod uniesionymi nogami,
 • w leżeniu przewrotnym przenosi kulę pomiędzy stopami, w tył za głowę,
 • w leżeniu przodem, z rękoma uniesionymi ponad głową przekazuje kulę z ręki do ręki.

- objaśnia i demonstruje
   kolejne ćwiczenia,

- sprawdza poprawność ich
   wykonania,

- udziela pochwał 
   wyróżniającym się.

 

Zadaniowa ścisła
Część główna B

 

Poprawi skoczność, szybkość.

Utrwali rachunek pamięciowy i pisemny.

 

 

 

Poprawi koncentrację.

Utrwali pojęcie figur geometrycznych, pojęcie zbioru.

Utrwali wiedzę na temat: położenia w przestrzeni,

Rozwinie umiejętność współpracy w grupie.

 

 

 

 

- bierze udział w wyścigach rzędów z wykorzystaniem butelki plastikowej:

 • skacze obunóż
  z butelką pomiędzy kolanami

 • na czworakach - toczy  głową plastikową butelkę

- do półmetka, na którym rozwiązuje na kartce proste działanie matematyczne, wraca biegiem, niosąc butelkę w ręce,

 

 

- dobiera się w zespoły, według figury

   przydzielonej na początku lekcji.

   w zespołach:

 • odwzorowuje ruchem ciała cyfry i figury geometryczne,

 • tworzy linie równoległe i prostopadłe,

 

- poleca ustawienie się
  w wyznaczonym miejscu,

- objaśnia zadanie,

- dba o bezpieczeństwo

   i poprawność

   wykonywanych

   ćwiczeń,

- sprawdza wyniki zadań

   i przydziela punkty.

 

- dokonuje podziału klasy

   na zespoły,

- objaśnia zadanie
   i czuwa nad

   poprawnością wykonania,

- udziela pochwał, wyróżnia

   najlepiej ćwiczących.

Zadaniowa ścisła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część końcowa

Uspokoi organizm po wysiłku.

 

 

 

 

Zmotywuje się do samodzielnego podejmowania aktywności fizycznej z użyciem przedmiotów nietypowych.

- siada w kole, wraz ze zespołem:

 • podbija balon nogami, bez użycia rąk i głośno liczy odbicia. Wygrywa zespół, który odbije najwięcej razy.

 

 

- ustawia się w szeregu na zbiórce,
   słucha informacji nauczyciela,

- wyraża swoje zadowolenie z lekcji.

 

- poleca ćwiczenie

 

  

 

 

- zachęca do podejmowania 
  aktywności ruchowej
  w grupie rówieśniczej,

- podsumowuje lekcję,
  ocenia zaangażowanie
  uczniów.

Pogadanka

 

 

 

 

Zadaniowa ścisła

 

 

 


 

 

 

 

        Obszar nr 2

WYCHOWANIE FIZYCZNE – ALTERNATYWNE FORMY RUCHU

     W obszarze nr 2 przeprowadzono dwie godziny lekcyjne. Do każdej z nich przygotowano plan metodyczny w ujęciu czynnościowym i wykonano zdjęcia.

     Pierwsza lekcja odbyła się w klasie VI dziewcząt.  Były to zajęcia taneczne. Lekcję poprowadziła pani Dorota Kuzalska -  nauczyciel wychowania fizycznego.

Plan metodyczny lekcji w ujęciu czynnościowym

Klasa VI dziewczęta

Zadanie główne: Doskonalenie układu tanecznego can-cana. Kształtowanie umiejętności samooceny i oceny współćwiczących.

Cele szczegółowe w zakresie:

Sprawności motorycznej

Uczeń:

·         poprawi koordynację wzrokowo – ruchową,

·         wzmocni siłę mięśni NN, RR i T,

·         rozwinie poczucie rytmu.

Umiejętności

Uczeń:

·         potrafi wykonać poprawnie kroki podstawowe can-cana,

·         umie połączyć kroki podstawowe w układ taneczny.

Wiadomości

Uczeń:

·         zna genezę i charakterystykę tańca can-can,

·         wie jakie stroje obowiązują tancerki,

·         zna kroki i formy w układzie tanecznym.

           

Usamodzielniania

Uczeń:

·         jest aktywnym uczestnikiem zajęć,

C  wdraża się do samooceny i oceny współćwiczących,

C  dostrzega potrzebę samodoskonalenia.

 

Część lekcji Czynności ucznia Czynności nauczyciela

Metody realizacji

docelowe zadania
Część  wstępna

Nabierze pozytywnej motywacji do udziału 
w lekcji

- ustawia się w szeregu   /alfabetycznie według   pierwszych
  liter imienia/,

- słucha informacji   nauczyciela,

- zapoznaje się z zadaniami lekcji.

- poleca zbiórkę w szeregu,

- sprawdza gotowość do zajęć,

- zapoznaje uczniów z zadaniami lekcji,

- podkreśla znaczenie ćwiczeń przy muzyce 
  i nauki  tańców ludowych.

Pogadanka
Część główna A

Przygotuje organizm do wysiłku  - wzmocni  mm RR,   NN, T.

Rozwinie poczucie rytmu.

 

- uczestniczy w zabawie  tanecznej - „Taniec  belgijski”,

 

- ustawia się w rozsypce twarzą do nauczyciela i wykonuje ćwiczenia rozgrzewające i rozciągające przy muzyce

- aerobic  i callanetics,

- objaśnia zasady zabawy tanecznej,

- poleca ustawienie uczennic  w szachownicy,

- objaśnia i pokazuje ćwiczenia kształtujące,

 

Zabawowa
klasyczna

 

Zadaniowa
ścisła

 

Część główna B

Przypomni pochodzenie   i charakterystykę  tańca
can-can

 

Doskonali kroki podstawowe tańca    
can-can

 

Poprawi koordynację wzrokowo – słuchową

 

Wzmocni  mięśnie  RR,   NN, T

 

Rozwinie współpracę
w grupie

 

Wdraża się do samooceny
i oceny współćwiczących

 

- wysłucha informacji   nauczyciela
  i włączy się do dyskusji,

 

 

- wykonuje elementy układu
  tanecznego:

- mijanka linii w przód i w tył,

- mijanka po kole,

- fragment układu w siadzie
  i w leżeniu tyłem,

- krok podstawowy refrenu.

 

- łączy poznane kroki tańca w układ  taneczny can-cana,

 

- przypomni  wiadomości o pochodzeniu  
  i charakterystyce tańca  can-can, 

 

 

- przypomni sposób ustawienia i wykonania
  elementów układu tanecznego can-can,

- przypomni połączenie fragmentów  tańca
  i kolejności ich wykonania w układzie
  can-cana,

- czuwa nad poprawnością wykonania ćwiczeń zwracając szczególną uwagę na prawidłowe kroki  i zmiany figur w tańcu,

- poleca dokonać samokontroli i kontroli
   wykonania układu przez koleżanki,

- wskazuje najlepiej tańczących.

Pogadanka

 

  

 

Zadaniowa
 ścisła

 

Część końcowa

Uspokoi organizm po wysiłku

 

 

 

Doceni wpływ ćwiczeń przy muzyce na organizm oraz przyjemność z  uczestniczenia
w  tańcu zespołowym.

 

- ustawia się w szachownicy, wykonuje ćwiczenia uspokajające przy muzyce,

 

- siada w siadzie prostym podpartym,

- słucha informacji   nauczyciela.

 

- poleca ustawienie się w szachownicy,

- pokazuje i objaśnia wykonanie ćwiczeń,

 

 

- uzmysłowi czerpanie przyjemności  i korzyści
  z ćwiczeń przy muzyce,

- zachęci do podejmowania aktywności
   różnych form ruchowych przy muzyce,

- oceni i podsumuje pracę uczniów na lekcji.

Zadaniowa
ścisła

 

 

Pogadanka

 

 

 

 


 

 

 

     Kolejna godzina  - „FUTSAL” odbyła się w klasie IV chłopców.  Tę lekcję przeprowadził nauczyciel wychowania fizycznego – pan Michał Gajda.

 

 

Plan metodyczny lekcji w ujęciu czynnościowym

„FUTSAL” klasa IV

 

Zadanie główne:  Nauka przyjęć podeszwą i podań piłki wew. częścią stopy. Poruszanie się po boisku.

 

Cele szczegółowe w zakresie:

 

Sprawności motorycznej

Uczeń:

·         wzmocni siłę mięsni NN

 • poprawi koordynację wzrokowo – ruchową

 • poprawi koncentrację i orientację w przestrzeni

 

Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • potrafi podać piłkę wew. częścią stopy

 • umie wykonać przyjęcie piłki podeszwą

 • potrafi poruszać się po boisku w celu przejścia ze strefy obrony do strefy ataku

 

Wiadomości

Uczeń:

 • wie co to jest futsal

 • zna różnice między futsalem, a tradycyjną odmianą piłki nożnej

 

Usamodzielniania

Uczeń:

 • dostrzega potrzebę współpracy i współdziałania:

C  współpracuje w zespole,

·         akceptuję potrzebę samokontroli:

C  kontroluje poprawność wykonywanych ćwiczeń

 • dba o bezpieczeństwo własne i innych:

C  bezkolizyjnie porusza się po sali

C  zachowuje odpowiednią odległość podczas ćwiczeń

 

Części

lekcji

Czynności ucznia Czynności nauczyciela

Metody

docelowe zadania

Część wstępna

Przygotuje się do świadomego
i aktywnego udziału
w zajęciach.

-   ustawia się w szeregu,

-   słucha informacji nauczyciela,

-    zapoznaje się z zadaniami lekcji.

 

-  poleca zbiórkę
   w szeregu,

-  sprawdza
   gotowość
   do zajęć,

- zapoznaje
   uczniów
   z zadaniami
   lekcji,

- zwraca uwagę
   na
   zachowanie 
   bezpieczeństwa
   podczas zajęć.

Pogadanka

Część

  główna A

 

Ożywi się emocjonalnie.

 

 

Przygotuje organizm do wysiłku.

bierze udział w zabawie ożywiającej:
,,Berek z piłką po kwadracie’’.

 

 

-     bierze udział w rozgrzewce.

- objaśnia zasady
   zabawy,

- czuwa nad
 bezpieczeństwem.

- poleca
  ćwiczenia
  przygotowujące
  organizm do
  wysiłku.

Zabawowa klasyczna

 

 

 

Zadaniowa ścisła

Część główna B

 

Poprawi technikę.

 

Rozwinie koordynację wzrokowo – ruchową
i orientację
w przestrzeni.

 

Wzmocni siłę mięśni NN.

-     dobiera się w czteroosobowe zespoły,

-     bierze pikę (jedna piłka na cztery osoby),

-     bierze udział w ćwiczeniach:

      Ćw. 1

-     każdy stoi przy pachołku w jednym z rogów kwadratu. Podanie wykonujemy tylko po jednym z boków kwadratu. Uczeń podaje piłkę, następnie przemieszcza się o jedną pozycję, partner odbierający podanie przyjmuje piłkę podeszwą i odgrywa ją w miejsce skąd ona do niego dotarła.
W momencie kiedy piłka się przemieszcza wszyscy przesuwają się o jedną pozycję.

      Ćw. 2

-      po dwie osoby w przy jednym pachołku. Podanie wykonujemy tylko po jednym z boków kwadratu. Uczeń wykonuje podanie do osoby po drugiej stronie boku kwadratu. Partner odbierający podanie przyjmuje piłkę podeszwą i odgrywa ją w miejsce skąd ona do niego dotarła. Po podaniu wybiega do pachołka stojącego naprzeciwko i wraca na swoje miejsce biegnąc tyłem.

     Ćw. 3

-      po dwie osoby w przy jednym pachołku. Podanie wykonujemy tylko po jednym z boków kwadratu. Uczeń wykonuje podanie do osoby po drugiej stronie boku kwadratu. Partner odbierający podanie przyjmuje piłkę podeszwą i odgrywa ją w miejsce skąd ona do niego dotarła. Po podaniu wybiega do pachołka stojącego po przekątnej kwadratu i biegnie do pachołka po przeciwnej stronie w miejsce gdzie kierował swoje podanie.

      Ćw. 4

-     gra 3x3 – po golu zmiana drużyn.

- ustawia trzy
   kwadratowe
   pola o boku
   ok.7m.,

-  nakazuje
   pobranie
   piłek,

- poleca ćwiczenia
   i pokazuje
   prawidłowe
   wykonanie,

-  czuwa nad
   dokładnością
   wykonywanych
   zadań,

-  dba o
   bezpieczeństwo.

 

Zadaniowa ścisła

Część końcowa

Uspokoi organizm po wysiłku.

 

 

 

 

Zmotywuje się do samodzielnego podejmowania aktywności fizycznej.

-  siada w kole i wykonuje ćwiczenia rozciągające polecone przez
    nauczyciela,

 

 

 

 

-     ustawia się w szeregu, słucha informacji nauczyciela.

 

-  poleca zajęcie
   pozycji siedzącej
   w kole
   i wykonanie
   ćwiczeń
   rozciągających,

 

-  podsumowuje
   zajęcia, ocenia
   pracę
   i zaangażowanie
   uczniów,

-  zachęca do
   podejmowania

   aktywności
   ruchowej
   w grupie
   rówieśniczej.

Zadaniowa ścisła

 

 

 

 

Pogadanka

 

 

 

 

 


 

 

 

     Obszar nr 8

AKTYWNOŚĆ W GRONIE RODZINY

 

     W obszarze nr 8 przeprowadzono imprezę sportową. Nauczyciel wychowania fizycznego pani Dorota Kuzalska zorganizowała dla swoich podopiecznych – uczniów klasy IV c spotkanie, na które zaprosiła także rodziny dzieci.

 

 

Mała Olimpiada Klasowa

Scenariusz spotkania integracyjnego z rodzicami.

 

 

Temat zajęć: Mała Olimpiada klasowa - gry i zabawy ruchowe  dzieci z rodzicami.

 

Cele ogólne:

·         dążenie do podnoszenia sprawności fizycznej przez udział w olimpiadzie,

·         rozwijanie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu z rodzicami,

 

Cele szczegółowe:

·         integrowanie zespołu klasowego,

·         pogłębianie więzi emocjonalnych między dziećmi i ich rodzicami,

·         zapoznanie się rodziców,

·         tworzenie klimatu bliskości, miłości i akceptacji,

·         kształtowanie właściwych postaw społecznych,

·         wdrażanie do przestrzegania zasad fair play podczas zabaw,

·         rozwijanie koncentracji, zmniejszenie napięcia między dziećmi.

·         przełamanie onieśmielenia, dokładne wykonanie ćwiczeń.

 

Metody:

·         zabawy integracyjne i relaksacyjne,

·         rywalizacja indywidualna i zespołowa.

Formy:

·         zbiorowa

·         indywidualna

 

Środki dydaktyczne:

       piłki koszykowe, piłki siatkowe, piłki plastikowe, materace, kije do uni – hokeja, pachołki, lina, kartki, kocyki, piłki z uszami,  
       piłeczki do ping-ponga, magnetofon.

 

Przebieg imprezy:

 1. Powitanie : rodzice ustawieni na środku sali w podkowę, dzieci wbiegają ze zniczem na przeciwko rodziców. Oficjalne rozpoczęcie Małej Klasowej Olimpiady przez prowadzącą 
  i zapoznanie z przebiegiem imprezy.

 2. Rozgrzewka przy muzyce dla wszystkich – ustawienie w szachownicy na przeciwko nauczyciela - rozpoczyna nauczyciel a następnie  prowadzą uczniowie (dzień wcześniej dzieciom zostały przydzielone ćwiczenia i kolejność ich wykonywania- zgodnie z listą
  w dzienniku).

 3. Prezentacja umiejętności dzieci z przedmiotu wychowania fizycznego:

 • Podania i chwyty piłki koszykowej w biegu zakończone rzutem na kosz,

 • Kozłowanie piłki koszykowej w slalomie,

 • J.w. z dotykaniem pachołka wolną ręką,

 • W dwójkach odbicia piłki siatkowej sposobem oburącz górnym,

 • J.w. z utrudnieniem (obieganie kolegi, kilkakrotne odbicia piłki nad głową),

 • W dwójkach odbicie piłki sposobem oburącz dolnym,

 • Odbicia górne i dolne na zmianę,

 • Przewroty w przód z przysiadu do przysiadu i w tył z przysiadu do przysiadu  i do rozkroku  na materacu.

 1. Losowanie grupy przez wszystkich uczestników zabawy (każdy wyciąga karteczkę z nazwą zwierzęcia i bez słów tylko przy pomocy gestów należy odszukać swoją grupę)

 2. Zabawy w zespołach:

 • „Szycie”,

 • „Zagłuszanie”,

 • Tworzenie obrazów ze swoich ciał,

 • Zbieranie piłeczek ping-pongowych na czas,

 • Bieg z dołączaniem osób na czas.

 1. Rywalizacja zespołowa (ustawienie do wyścigów w rzędach):

 • Dobieganie do linii i odkrywanie kolejno po jednej literze słowa PRZYJACIEL,

 • Skoki na piłce z uszami,

 • Toczenie piłki kijem do uni-hokeja,

 • W parach ciągnięcie na kocykach,

 • Rzuty woreczkami do koszyka.

 1. Gra w ringo – przez siatkę – rodzice kontra dzieci (3 sety do 10 pkt).

 2. Konkurs przeskoków przez linę:

 • Chłopcy w grupie z odpadaniem,

 • Dziewczęta w grupie z odpadaniem,

 • Chłopcy i dziewczęta  na ilość przeskoków,

 • Rodzice na ilość przeskoków,

 • Mamy i tatusiowie osobno na ilość przeskoków.

 1. Składanie w ciągu 3 minut samolotu z kartki i konkurs na najdalszy lot tego samolotu – konkurs dla mam

 2. Zabawa „Dentysta”

 3. Zabawa „Dyrygent”

 4. Zakończenie imprezy: ustawienie wszystkich w podkowie na sali, przyniesienie znicza przez dzieci i oficjalne zdmuchnięcie płomienia. Podsumowanie rywalizacji podziękowanie rodzicom i dzieciom za udział w zabawie. WRĘCZENIE ZŁOTYCH MEDALI WSZYSTKIM UCZESTNIKOM OLIMPIADY.